Trang chủ ACCA Giảng viên Lê Văn Liên, ACCA

Giảng viên Lê Văn Liên, ACCA

Học vấn

 • 2005 : Tiến sỹ chuyên ngành Kế toán – Nhật Bản
 • 2002 : Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán – Nhật Bản
 • 1996 : Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán ngắn hạn của EURO-TAPVIET năm 1996 tại Việt Nam và Bỉ (6 tháng)
 • 1991 : Cử nhân kinh tế- Đại học Tài chính –Kế toán Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

 • 2008 – nay: Giảng dạy chương trình liên kết của Học viện tài chính với Hong Kong Institute of Continuing Higher Education các môn:
 • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Báo cáo tài chính công ty cổ phần
 • Kế toán quản trị ở mức tổ chức
 • Kế toán tài chính
 • 2005 – nay: Giảng dạy chương trình liên kết của Khoa Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội với Đại học University of East London – Anh, Đại học HELP – Malaysia & Edith Cowan Univeristy –Úc, Đại học Keuka –Hoa Kỳ các môn:
  • Hợp nhất Báo cáo tài chính
  • Kế toán quản trị
  • Kế toán chi phí giá thành
  • Kế toán nâng cao
  • Lý luận và thực tế kế toán
 • 4/2012 - Nay: Giảng viên – Học viện nông nghiệp Việt Nam
 • 8/2009 - 3/2012: Giảng viên - Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2005 - 8/2009: Giảng viên –Học viện tài chính
 • 1991 - 1998: Giảng viên - Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố:

 • Lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 – VAS 25 (sách tham khảo) – NXB Thống Kê, 2005
 • Vận dụng chuẩn mực “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” và chuẩn mực “Hợp nhất kinh doanh” trong công tác kế toán của tập đoàn kinh tế Việt Nam theo mô hình công ty mẹ con - Kỹ thuật lập BCTCHN (Đề tài cấp Học viện) – Học viện tài chính, 2006
 • Bản chất tài sản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán - 2007
 • Lý thuyết kế toán về Báo cáo tài chính hợp nhất – 2011
 • Bàn về loại trừ lãi (lỗ) nội bộ chưa thực hiện khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu – 2012
 • Hạch toán giao dịch nội bộbán hàng tồn kho tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – 2014
 • Bàn về phương pháp loại trừ giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và công ty liên kết–2014

CHIA SẺ BÀI VIẾT