Trang chủ ACCA/FIA

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ACCA tại Vietsourcing được thiết kế linh hoạt, bám sát với tài liệu đào tạo chính thức của ACCA nhằm giúp học viên lĩnh hội tốt nhất kiến thức chuyên môn và vượt qua các kỳ thi.

Đăng ký

FAB - Kế toán trong Kinh doanh

A. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường ngoài doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp và cấu trúc doanh nghiệp
 • Các bên liên quan của doanh nghiệp
 • Các yếu tố chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến kinh doanh
 • Yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Yếu tố kinh tế vi mô
 • Yếu tố địa xã hội và con người
 • Yếu tố khoa học và công nghệ
 • Yếu tố môi trường
 • Yếu tố cạnh tranh

B. Cấu trúc doanh nghiệp, các vấn đề về quản lý và quản trị

 • Cấu trúc theo mô hình chuẩn hoặc không theo mô hình chuẩn
 • Cơ cấu và thiết kế loại hình doanh nghiệp
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Các thành phần ủy ban trong doanh nghiệp
 • Quản trị và trách nhiệm đối với xã hội trong kinh doanh của doanh nghiệp

C. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ

 • Mối quan hệ giữa kế toán và các chức năng kinh doanh khác
 • Chức năng cụ thể của kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc mang tính pháp lý về quản trị kế toán và kiểm toán
 • Nguồn và mục đích của các thông tin liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các thông tin tài chính khác cung cấp ra bên ngoài doanh nghiệp
 • Hệ thống tài chính, quy trình và các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, tính phân quyền, bảo mật của các dữ liệu và tính tuân thủ trong kinh doanh
 • Gian lận và hành vi gian lận và cách phòng ngừa bao gồm cả biển thủ ngân quĩ

D. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp

 • Lãnh đạo, quản lý và giám sát
 • Tuyển chọn nhân sự
 • Hành vi của các cá nhân, nhóm trong doanh nghiệp
 • Khích lệ các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
 • Đào tạo và học hỏi trong công việc
 • Đánh giá, xem xét hiệu quả làm việc của các cá nhân trong doanh nghiệp

E. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân

 • Phát huy kỹ năng hiệu quả của từng cá nhân
 • Hậu quả của quá trình làm việc không hiệu quả
 • Chương trình phát triển nhân sự và các tiêu chuẩn về năng lực làm việc
 • Các nguyên nhân của xung đột và kỹ năng giải quyết xung đột
 • Trao đổi thông tin

F. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh

 • Nền tảng các nguyên tắc và hành vi đạo đức
 • Vai trò của các tổ chức hành nghề trong việc nâng cao đạo đức và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong kế toán
 • Đạo luật về đạo đức trong doanh nghiệp
 • Xung đột về các giá trị đạo đức và các tình huống khó xử

FMA – Kế toán quản trị
A. Bản chất, nguồn và mục đích của thông tin quản trị
 • Kế toán cho mục đích quản trị
 • Nguồn dữ liệu
 • Phân loại chi phí
 • Trình bày thông tin
B. Phương pháp và nguyên tắc kế toán chi phí
 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung
 • Giá thành toàn bộ và tính giá thành theo chi phí biến đổi
 • Phương pháp tính giá thành
 • Lựa chọn phương pháp tính giá thành
C. Dự toán ngân sách
 • Bản chất và mục đích của dự toán ngân sách
 • Kỹ thuật thống kê
 • Dự toán ngân sách theo chức năng
 • Dự toán ngân sách có điều chỉnh
 • Dự toán ngân sách về vốn và chiết khấu dòng tiền
 • Ngân sách và báo cáo kiểm soát
 • Các khía cạnh của Ngân sách
D. Hệ thống giá thành tiêu chuẩn
 • Hệ thống giá thành tiêu chuẩn
 • Tính toán và phân tích các biến động
 • Đối chiếu lợi nhuận kế hoạch và thực hiện
E. Đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Tổng quan về đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Áp dụng đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Cắt giảm chi phí và gia tăng giá trị
 • Kiểm soát và báo cáo hiệu quả hoạt động

FFA – Kế toán tài chính

A. Bối cảnh và mục đích của kế toán tài chính

 •     Phạm vi và mục đích của báo cáo tài chính ra bên ngoài
 •     Nhu cầu của người dùng và các bên liên quan
 •     Các thành phần cơ bản của báo cáo tài chính
 •     Các qui định chung liên quan đến lĩnh vực báo cáo tài chính
 •     Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với quản trị doanh nghiệp


B. Tính chất lượng trong các thông tin tài chính

 •     Chất lượng của các thông tin trong báo cáo tài chính


C. Hệ thống kế toán và nguyên tắc định khoản kép

 •     Nguyên tắc định khoản kép bao gồm việc duy trì hệ thống sổ sách kế toán và nguồn thông tin tài chính
 •     Sổ cái, sổ chi tiết và sổ nhật ký


D. Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh

 •     Bán hàng và mua hàng
 •     Giao dịch tiền mặt
 •     Kho
 •     Tài sản hữu hình
 •     Khấu hao
 •     Tài sản vô hình và khấu hao tài sản vô hình
 •     Dự phòng và các khoản nợ tiềm tàng
 •     Chi phí trả trước và chi phí phải trả
 •     Công nợ phải thu và phải trả
 •     Cấu trúc vốn và chi phí tài chính


E. Lập bảng cân đối các tài khoản

 •     Bảng cân đối tài khoản
 •     Điều chỉnh các sai sót
 •     Cân đối số dư nhóm tài khoản kiểm soát
 •     Cân đối số dư tài khoản ngân hàng
 •     Các khoản bị treo


F. Lập báo cáo tài chính hợp nhất-căn bản

 •     Công ty con
 •     Công ty liên kết


G. Thuyết minh báo cáo tài chính

 •     Tầm quan trọng và mục đích của phân tích báo cáo tài chính
 •     Các chỉ số
 •     Phân tích báo cáo tài chính


F4 - Luật doanh nghiệp và kinh doanh

A. Các thành phần cơ bản của hệ thống pháp luật

 • Nguồn hình thành luật
 • Cấu trúc toà án
 • Luật và nhân quyền

B. Những bộ luật cơ bản

 • Sự cấu thành hợp đồng
 • Nội dung hợp đồng
 • Phương tiện đảm bảo trách nhiệm
 • Sự vi phạm hợp đồng và hậu quả
 • Trách nhiệm phi hợp đồng

C. Luật lao động

 • Hợp đồng lao động
 • Sa thải và cho thôi việc

D. Sự hình thành và việc thành lập tổ chức kinh doanh

 • Đối tác
 • Công ty và tư cách pháp lý của công ty
 • Sự hình thành công ty
 • Sự đại diện tự nguyện

E. Vốn và tài chính của công ty

 • Vốn cổ phần
 • Vốn đi vay
 • Duy trì vốn và điều luật cổ tức

F. Quản trị và điều hành Công ty

 • Hội đồng Thành viên, Ban Quản trị và Giám đốc công ty
 • Các phòng ban khác của công ty
 • Các cuộc họp và việc ra quyết định

G. Các quy định pháp lý liên quan tới công ty khi gặp khó khăn hoặc khi bị khủng hoảng

 • Phá sản
 • H. Quản trị doanh nghiệp và các vấn đề đạo đức liên quan
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Sự tuân thủ và các hành vi gian lận

F5 - Quản lý hiệu quả kinh doanh

A. Một số phương pháp tính giá thành

 • Phương pháp tính giá thành dựa trên các hoạt động
 • Phương pháp tính giá thành theo mục tiêu
 • Phương pháp tính giá thành theo vòng đời của sản phẩm
 • Kế toán các vấn đề liên quan đến môi trường

B. Phương pháp ra quyết định

 • Phân tích cácc chi phí liên quan
 • Phân tích sản lượng-lợi nhuận và chi phí
 • Những nhân tố hạn chế hoạt động doanh nghiệp
 • Quyết định về giá bán
 • Quyết định sản xuất hay mua ngoài và những quyết định ngắn hạn khác
 • Đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn trong việc ra quyết định

C. Lập dự toán

 • Mục tiêu
 • Hệ thống dự toán
 • Các loại dự toán
 • Phân tích định lượng trong lập dự toán
 • Các khía cạnh hành vi trong lập dự toán

D. Giá thành tiêu chuẩn và phân tích biến động

 • Lập dự toán và giá thành tiêu chuẩn
 • Biến động cơ bản và báo cáo hoạt động
 • Biến động hỗn hợp và biến động sản lượng
 • Biến động hoạt động và biến động lập kế hoạch
 • Các khía cạnh hành vi của giá thành tiêu chuẩn

E. Kiểm soát và đánh giá hoạt động

 • Phạm vi đánh giá hoạt động
 • Hoạt động của các bộ phận và giá chuyển giao giữa các bộ phận
 • Phân tích hoạt động trong các tổ chức phi lợi nhuận và đơn vị hành chính công
 • Các khía cạnh hành vi và các yếu tố tác động bên ngoài doanh nghiệp

F6 - Thuế

A. Hệ thống thuế Việt Nam

 • Mục đích và chức năng tổng quát của thuế trong nền kinh tế hiện đại
 • Các loại thuế
 • Nguồn luật doanh thu cơ bản và các thông lệ
 • Tránh thuế và trốn thuế

B. Thuế thu nhập cá nhân

 • Phạm vi thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Thu nhập chịu thuế TNCN
 • Tính toán về thu nhập chịu thuế, thuế TNCN phải trả hàng tháng và hàng năm
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế khi tính toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Phạm vi thuế TNDN
 • Thu nhập chịu thuế TNDN
 • Tính toán toàn diện về thuế TNDN phải trả
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm thuế khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

D. Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Phạm vi của thuế nhà thầu nước ngoài
 • Nguyên tắc cơ bản tính toán lãi và lỗ
 • Tính toán thuế nhà thầu nước ngoài
 • E. Thuế Gía trị gia tăng (GTGT)
 • Phạm vi của thuế GTGT
 • Cơ sở và phương pháp tính toán

F. Trách nhiệm của người nộp thuế

 • Hệ thống đăng ký và hoàn thuế
 • Nộp thông tin, yêu cầu và thanh toán trách nhiệm thuế
 • Thủ tục liên quan đến yêu cầu, kiến nghị và tranh chấp
 • Xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ qui định về thuế

F7 – Lập báo cáo tài chính

A. Khung chuẩn mực về báo cáo tài chính

 • Yêu cầu thiết yếu về một khung chuẩn mực
 • Nguyên tắc: trọng yếu, tin cậy, có thể so sánh được, liên quan của báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc ghi nhận và đánh giá
 • Quan điểm thương mại và pháp lý của kế toán
 • Các phương pháp thay thế
 • Quan điểm “trình bày trung thực và hợp lý”

B. Các qui định khung về báo cáo tài chính

 • Lý do phải có các qui định khung
 • Quy trình thiết lập các chuẩn mực
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…

C. Báo cáo tài chính

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Tài sản cố định hữu hình
 • Tài sản vô hình
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản tài chính và nợ tài chính
 • Thuê
 • Dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
 • Khấu hao tài sản
 • Thuế
 • Yêu cầu bắt buộc liên quan tới việc chuẩn bị báo cáo tài chính
 • Báo cáo hoạt động tài chính

D. Hợp nhất kinh doanh

 • Khái niệm và nguyên tắc của tập đoàn
 • Khái niệm về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất

E. Phân tích báo cáo tài chính

 • Hạn chế của báo cáo tài chính
 • Tính toán và giải thích các chỉ số tài chính theo nhu cầu của người sử dụng và các bên liên quan
 • Hạn chế của các kỹ thuật phân tích
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…

F8 – Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

A. Quy định và khung chuẩn mực của kiểm toán

 • Khái niệm kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
 • Kiểm toán theo luật định
 • Môi trường về các qui định và quản trị doanh nghiệp
 • Đạo đức nghề nghiệp và Chuẩn mực đạo đức của ACCA

B. Kiểm toán nội bộ

 • Kiểm toán nội bộ và quản trị doanh nghiệp
 • Sự khác biệt giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
 • Phạm vi của chức năng kiểm toán nội bộ
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài
 • Trách nhiệm kiểm toán nội bộ

C. Lập kế hoạch và đánh giá rủi ro

 • Mục tiêu và quy định chung
 • Đánh giá rủi ro của các sai sót trọng yếu
 • Hiểu biết về tổ chức và môi trường của một tổ chức
 • Tính trọng yếu, gian lận, luật và các quy định
 • Quy trình phân tích
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Tài liệu kiểm toán

D. Kiểm soát nội bộ

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán viên sử dụng kết quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Chu kỳ các giao dịch
 • Kiểm tra kiểm soát
 • Đánh giá thành phần kiểm soát nội bộ
 • Trao đổi thông tin trong kiểm soát nội bộ

E. Bằng chứng kiểm toán

 • Sử dụng những kết luận của kiểm toán viên
 • Quy trình kiểm toán
 • Kiểm toán các hạng mục cụ thể
 • Chọn mẫu kiểm toán và các phương tiện kiểm tra khác
 • Kỹ thuật kiểm toán dựa trên máy tính
 • Công việc của những cá nhân, phòng ban khác
 • Các tổ chức phi lợi nhuận

F. Soát xét

 • Chuỗi sự kiện liên tiếp
 • Những quan ngại còn tồn đọng
 • Trình bày bằng văn bản
 • Kết thúc kiểm toán và soát xét lần cuối

G. Báo cáo

 • Báo cáo kiểm toán
 • Báo cáo cho Ban quản trị
 • Báo cáo kiểm toán nội bộ

F9 – Quản trị tài chính

A. Chức năng của quản trị tài chính

 • Bản chất và mục đích của quản trị tài chính
 • Mục tiêu tài chính và mối quan hệ với chiến lược của một tổ chức
 • Các bên liên quan và sự tác động đối với mục tiêu của tổ chức
 • Mục tiêu tài chính và các mục tiêu khác trong tổ chức phi lợi nhuận

B. Môi trường quản lý tài chính

 • Môi trường kinh tế đối với doanh nghiệp
 • Bản chất và vai trò của thị trường tài chính và tổ chức tài chính

C. Quản trị vốn lưu động

 • Bản chất, thành phần và tầm quan trọng của vốn lưu động
 • Quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả và tiền mặt
 • Xác định nhu cầu vốn lưu động và chiến lược huy động vốn

D. Thẩm định đầu tư

 • Bản chất của những quyết định đầu tư và quy trình thẩm định
 • Phương pháp dòng tiền phi chiết khấu
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều chỉnh các rủi ro và không chắc chắn trong thẩm định dự án đầu tư
 • Quyết định đầu tư cụ thể (thuê hay mua; thay thế tài sản, huy động vốn)

E. Tài chính doanh nghiệp

 • Nguồn và huy động tài chính ngắn hạn
 • Nguồn và huy động tài chính dài hạn
 • Huy động tài chính ngắn và dài hạn của các tổ chức Hồi giáo
 • Nguồn tài chính nội bộ và chính sách cổ tức
 • Xem xét cấu trúc vốn và tỷ trọng vốn vay
 • Tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

F. Chi phí vốn vay

 • Nguồn tài chính và các chi phí liên quan
 • Ước tính chi phí vốn cổ phần
 • Ước tính chi phí nợ và các công cụ vốn khác
 • Ước tính chi phí vốn chung
 • Lý thuyết cấu trúc vốn và những cân nhắc thực tế khác
 • Tác động của chi phí vốn lên đầu tư

G. Định giá doanh nghiệp

 • Bản chất và mục đích của định giá doanh nghiệp và tài sản tài chính
 • Các mô hình định giá cổ phiếu
 • Định giá nợ và các tài sản tài chính khác
 • Thuyết thị trường hiệu quả (EMH) và những cân nhắc thực tế về định giá cổ phiếu

H. Quản trị rủi ro

 • Bản chất và các loại rủi ro, các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro.
 • Nguyên nhân chênh lệch tỷ giá và biến động mức lãi suất
 • Phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại tệ
 • Phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
 • Tác động của lạm phát và thuế trong

P1 - Quản trị doanh nghiệp, rủi ro và đạo đức trong kinh doanh

A. Quản trị doanh nghiệp và và trách nhiệm

 • Phạm vi của quản trị doanh nghiệp
 • Mối quan hệ giữa người đại diện và các học thuyết
 • Ban giám đốc
 • Hội đồng quản trị
 • Các khoản thù lao của ban giám đốc
 • Các cách tiếp cận khác nhau về quản trị doanh nghiệp
 • Các vấn đề về môi trường và xã hội trong quản trị doanh nghiệp
 • Báo cáo và công bố thông tin quản trị doanh nghiệp

B. Kiểm soát nội bộ và soát xét

 • Hệ thống kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tính tuân thủ trong quản trị doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ và báo cáo kiểm soát
 • Thông tin quản lý trong kiểm toán và kiểm soát nội bộ

C. Xác định và đánh giá rủi ro

 • Rủi ro và quy trình quản trị rủi ro
 • Các loại rủi ro
 • Xác định, đánh giá, đo lường rủi ro

D. Quản trị rủi ro

 • Xác định mục tiêu rủi ro và giám sát rủi ro
 • Phương pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro
 • Né tránh rủi ro, duy trì rủi ro và các mô hình quản trị rủi ro

E. Giá trị nghề nghiệp và đạo đức

 • Các học thuyết về đạo đức
 • Các cách tiếp cận khác nhau về vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội
 • Tính chuyên nghiệp và các lợi ích công cộng
 • Tập quán nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức
 • Xung đột giữa lợi ích và hậu quả của hành vi phi đạo đức
 • Các đăc điểm đạo đức của nghề nghiệp

P2 - Báo cáo tài chính cấp độ nâng cao

A. Thảo luận về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đạo đức của một kế toán

 • Hành vi nghề nghiệp và việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán
 • Các yêu cầu đạo đức trong việc lập Báo cáo tài chính và hậu quả của hành vi phi đạo đức
 • Trách nhiệm xã hội

B. Khung cơ sở báo cáo tài chính

 • Ứng dụng, điểm mạnh và điểm yếu của khung cơ sở kế toán
 • Đánh giá quan trọng về nguyên tắc và tập quán

C. Báo cáo hoạt động tài chính của các tổ chức

 • Báo cáo hoạt động tài chính
 • Tài sản cố định
 • Các công cụ tài chính
 • Thuê tài sản
 • Báo cáo bộ phận
 • Quyền lợi của nhân viên
 • Thuế thu nhập
 • Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
 • Các bên liên quan
 • Thanh toán lợi tức bằng cổ phiếu
 • Yêu cầu về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

D. Báo cáo tài chính của tập đoàn

 • Báo cáo tài chính của tập đoàn bao gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Lợi nhuận gián đoạn và lợi nhuận liên tục
 • Những thay đổi trong các cấu trúc tập đoàn
 • Các doanh nghiệp nước ngoài và các giao dịch

E. Các doanh nghiệp đặc thù và các giao dịch đặc thù

 • Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hành chính, tổ chức phi chính phủ và một số doanh nghiệp đặc thù
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp

F. Ý nghĩa của những thay đổi trong quy định kế toán về báo cáo tài chính

 • Ảnh hưởng của những thay đổi trong các chuẩn mực kế toán đối với các hệ thống kế toán
 • Những thay đổi dự kiến trong các chuẩn mực kế toán

G. Thẩm định hoạt động tài chính và vị thế của doanh nghiệp

 • Việc tạo ra các chính sách kế toán phù hợp
 • Phân tích và giải thích thông tin tài chính và đo lường đánh giá hoạt động

H. Những vấn đề đang được quan tâm

 • Báo cáo về trách nhiệm với xã hội và môi trường
 • Điểm chung giữa chuẩn mực báo cáo quốc tế và của từng quốc gia
 • Các vấn đề báo cáo hiện tại đang được thảo luận

P3 - Phân tích hoạt động kinh doanh cấp độ nâng cao

A. Vị thế của chiến lược trong một tổ chức

 • Sự cần thiết, mục đích của phân tích chiến lược và phân tích hoạt động kinh doanh
 • Những vấn đề về môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới vị thế chiến lược của doanh nghiệp
 • Các vị thế cạnh tranh ảnh hưởng tới doanh nghiệp
 • Marketing và giá trị của hàng hóa và dịch vụ
 • Nguồn lực nội tại, khả năng và năng lực của doanh nghiệp
 • Những kỳ vọng của nhà đầu tư và ảnh hưởng của các chuẩn mực đạo đức và văn hóa

B. Sự lựa chọn chiến lược

 • Ảnh hưởng của chiến lược tới doanh nghiệp
 • Các cách tiếp cận khác nhau để đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Các phương hướng và phương thức phát triển khác nhau

C. Thực hiện chiến lược

 • Thiết lập và nắm giữ thành công
 • Quản lý sự thay đổi chiến lược
 • Hiểu biết về sự phát triển chiến lược

D. Thay đổi qui trình kinh doanh

 • Vai trò của qui trình kinh doanh và sáng kiến thay đổi qui trình kinh doanh
 • Hoàn thiện các qui trình của doanh nghiệp
 • Các giải pháp tích hợp phần mềm

E. Công nghệ thông tin

 • Các nguyên tắc thương mại điện tử
 • Ứng dụng thương mại điện tử: quản lý chuỗi cung ứng chiều lên
 • Ứng dụng thương mại điện tử: quản lý chuỗi cung ứng chiều xuống
 • Ứng dụng thương mại điện tử: quản lý quan hệ khách hàng

F. Quản lý dự án

 • Bản chất của dự án
 • Xây dựng một tình huống kinh doanh
 • Quản lý và điều hành dự án
 • Lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát dự án
 • Kết thúc dự án

G. Phân tích tài chính

 • Mối liên hệ giữa chiến lược và tài chính
 • Các quyết định tài chính hình thành và hỗ trợ chiến lược kinh doanh
 • Vai trò của chi phí và kế toán quản trị trong lập kế hoạch và thực thi chiến lược
 • Ý nghĩa tài chính trong việc tạo ra các lựa chọn và việc thực thi chiến lược

H. Nhân sự

 • Chiến lược và nhân sự: sự điều hành, quản lý
 • Chiến lược và nhân sự: thiết kế công việc
 • Chiến lược và nhân sự: phát triển nhân viên

P4 - Quản trị tài chính cấp độ nâng cao

A. Vai trò và trách nhiệm đối với cổ đông

 • Vai trò và trách nhiệm của các nhà quản lý tài chính và đội ngũ tư vấn cấp cao
 • Thiết lập chiến lược tài chính
 • Mâu thuẫn về lợi ích giữa các cổ đông
 • Những vấn đề về đạo đức trong quản trị tài chính
 • Sự tác động của những vấn đề môi trường kinh doanh tới mục tiêu của tập đoàn và quản trị doanh nghiệp

B. Môi trường kinh tế của các tổ chức đa quốc gia

 • Quản trị thương mại và tài chính quốc tế
 • Chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính của các tổ chức đa quốc gia

C. Thẩm định dự án đầu tư nâng cao

 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu và sử dụng dòng tiền sẵn có
 • Ứng dụng lựa chọn lý thuyết định giá trong các quyết định và đánh giá đầu tư
 • Sự tác động tài chính tới các quyết định đầu tư và giá trị hiện tại đã được điều chỉnh
 • Đầu tư quốc tế và các quyết định về tài chính

D. Mua bán và sáp nhập

 • Mua bán và sáp nhập so với các chiến lược phát triển khác
 • Đánh giá việc mua bán và sáp nhập
 • Khung điều chỉnh và các qui trình pháp lý
 • Mua bán và sáp nhập tài chính

E. Tái cấu trúc tập đoàn và doanh nghiệp

 • Tái cấu trúc tài chính
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp kinh doanh

F. Ngân quĩ và các kỹ năng quản trị rủi ro cao cấp

 • Vai trò của chức năng ngân quĩ trong các công ty đa quốc gia
 • Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để tự bảo vệ trước những rủi ro về tỷ giá
 • Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để tự bảo vệ trước những rủi ro về lãi suất
 • Chính sách chi trả cổ tức của các công ty đa quốc gia và chuyển giá

G. Những vấn đề nổi trội trong tài chính và quản lý tài chính

 • Sự phát triển các thị trường tài chính thế giới
 • Sự phát triển thương mại và tài chính quốc tế

P5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh cấp độ nâng cao

A. Kế hoạch và quản trị chiến lược

 • Giới thiệu về kế toán quản trị và chiến lược
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp
 • Những thay đổi trong cấu trúc kinh doanh và kế toán quản trị
 • Tác động của công nghệ thông tin tới hệ thống kế toán quản trị chiến lược
 • Những vấn đề môi trường và đạo đức khác

B. Những ảnh hưởng bên ngoài tới hoạt động doanh nghiệp

 • Thay đổi môi trường kinh doanh
 • Tác động của các yếu tố bên ngoài tới chiến lược và hoạt động

C. Hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động và thiết lập

 • Các hệ thống thông tin quản lý hiệu quả hoạt động
 • Các nguồn thông tin quản trị
 • Các phương pháp ghi nhận và xử lý
 • Các báo cáo quản trị

D. Đánh giá hiệu quả hoạt động chiến lược

 • Phân cấp hoạt động
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động chiến lược trong khu vực tư nhân
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động theo bộ phận và những vấn đề về chuyển giá
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động chiến lược trong các tổ chức phi lợi nhuận
 • Những chỉ số hoạt động phi tài chính
 • Vai trò của chất lượng trong thông tin quản trị và các hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động và các vấn đề quản trị nhân sự chiến lược.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động và hệ thống khen thưởng
 • Những vấn đề về hành vi khác của đánh giá hiệu quả hoạt động

E. Đánh giá hiệu quả hoạt động và ghi nhận các thất bại trong kinh doanh

 • Những quan điểm khác nhau về quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Những vấn đề về hoạt động chiến lược đối với các tổ chức kinh doanh phức tạp
 • Dự đoán và ngăn chặn thất bại trong kinh doanh

F. Xu hướng phát triển hiện tại và những vấn đề nổi trội của quản lý hiệu quả hoạt động

 • Xu hướng phát triển hiện tại của các kỹ năng trong kế toán quản trị
 • Những xu hướng và vấn đề hiện tại trong quản lý hiệu quả hoạt động

Đăng ký

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Học ACCA Online - Học mọi lúc, mọi nơi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC ACCA ONLINE
CHỈ CÓ TẠI TRUNG TÂM VIETSOURCING

Giờ đây, một người bận rộn như bạn sẽ không còn phải lo sắp xếp thời gian đến tận trung tâm đào tạo để học nữa. Bạn cũng sẽ không cần mang theo cả mớ sách dày cộp, một đống sách vở kèm theo để ghi chép trong giờ giảng..
Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản học online, giáo trình điện tử & một máy tính có thể nối mạng.

Ưu đãi học phí nhân dịp Tết đến Xuân về khi đăng kí học ACCA và ICAEW tại Trung tâm Vietsourcing

Ưu đãi học phí nhân dịp Tết đến Xuân về khi đăng kí học ACCA và ICAEW tại Trung tâm Vietsourcing

{magictabs}

Ưu đãi học phí::

Vậy là chúng ta sắp khép lại một năm 2017 với đầy bận rộn nhưng nhiều ý nghĩa. Bên cạnh việc háo hức chuẩn bị cho năm mới – năm Mậu Tuất đang tới gần, người thì sửa sang,trang hoàng lại nhà cửa, người sắm cho mình những bộ quần áo mới, bánh món bánh, món kẹo để đón Tết, thì cũng có những người lại tất bật kết thúc những công việc của năm cũ,...

Ở Vietsourcing cũng vậy, mọi người vẫn đang tiếp tục công việc mở lớp, hoàn thiện các bài giảng.. nhưng với một tâm trạng hoàn toàn mới mẻ, một lòng nhiệt huyết tràn đầy để tiếp tục đem tới những sản phẩm cực kỳ chất lượng cho học viên của mình. Nhân dịp Tết đến Xuân về, trung tâm Vietsourcing cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn bộ quý học viên, một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, ngập tràn năng lượng và nhiều niềm vui. Và tất nhiên một điều không thể thiếu ở Vietsourcing, đó chính là những món quà lì xì cực ý nghĩa dành tặng cho những học viên đăng kí học trong tháng 1/2018.

       Với nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập, các công ty đa quốc gia ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng ở các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Việt Nam cũng được nhắm đến là một đất nước nhiều tiềm năng để các công ty nước ngoài kinh doanh và đầu tư. Do chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi phải nâng cao theo tầm quốc tế, nên Vietsourcing vô cùng tự hào là một trong những yếu tố tạo nên thành công cho mỗi học viên khi tham gia học tại  trung tâm.

     Bằng ACCA  là tên viết tắt của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc được trên 8.300 công ty là đối tác Tuyển dụng Chính thức trên thế giới công nhận, giúp cho những người có đủ năng lực và quyết tâm phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính có cơ hội vươn đến những đỉnh cao nghề nghiệp.

 Bằng ICAEW về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh là một chứng chỉ được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, cung cấp những kiến thức vững chắc về tài chính, kế toán và kinh doanh – các kỹ năng cần thiết cho bất kỳ công việc nào trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay.

       Trung tâm Vietsourcing xin được dành tặng một số chính sách ưu đãi cho các bạn học viên khi đăng kí học ACCA và ICAEW trong tháng 1/2018 như sau:

ACCA

-    Miễn phí 49 bảng lệ phí mở tài khoản ACCA và 97 bảng phí thường niên năm 2018.

-    Quà tặng áo mưa, mũ bảo hiểm, ba lô, sạc dự phòng

-    Miễn phí 100% khoá học Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán

ICAEW

-    Miễn phí 100% lệ phí mở tài khoản và phí thường niên trị giá 5.450.000 VNĐ

-    Miễn phí 100% lệ phí thi môn đầu tiên cho 10 người đăng kí đầu tiên trong tháng 1 trị giá 2.310.000 VNĐ

-    Quà tặng áo mưa, mũ bảo hiểm, ba lô, sạc dự phòng

-    Miễn phí 100% khoá học Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Hãy nhanh chóng nhấc máy lên và gọi số 09 4342 8998 (HN) hoặc 09 4241 8998 (TPHCM) để được giải đáp và tư vấn các khóa học nhé!

Mến chúc các bạn học viên cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràn may mắn!

||||

ACCA Hà Nội::

||||

ACCA TPHCM::

||||

ICAEW Hà Nội::

||||

ICAEW TPHCM::

{/magictabs}

ĐĂNG KÝ HỌC

Địa điểm học:

Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

TPHCM: Tầng 11, Toà nhà MB, 538 đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TPHCM

Mọi thông tin cần hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 24/7 tại Vietsourcing 09 43 42 8998 (HN) 09 42 41 8998 (TPHCM) hoặc gửi email về địa chỉ: edu@vietsourcing.com để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Hướng dẫn thanh toán học phí:

 1. Chuyển khoản về:

Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt

Tài khoản VNĐ số: 85596788 - tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa......_HN

 1. Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:

Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt, Hà Nội

Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (tất cả các ngày trong tuần)

ĐĂNG KÝ HỌC

Học viên nhận xét ...

Học ACCA Online - Học mọi lúc, mọi nơi

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC ACCA ONLINE
CHỈ CÓ TẠI TRUNG TÂM VIETSOURCING

Giờ đây, một người bận rộn như bạn sẽ không còn phải lo sắp xếp thời gian đến tận trung tâm đào tạo để học nữa. Bạn cũng sẽ không cần mang theo cả mớ sách dày cộp, một đống sách vở kèm theo để ghi chép trong giờ giảng..
Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản học online, giáo trình điện tử & một máy tính có thể nối mạng.


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM