Trang chủ Bản tin chuyên ngành Bản tin Ecovis VSBC: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HÓA ĐƠN (SỬA ĐỔI)

Bản tin Ecovis VSBC: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HÓA ĐƠN (SỬA ĐỔI)

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (NĐ 51) ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP (NĐ 04) ngày 17/1/2014 của Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định quy định, từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh. Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập thực hiện trong thời gian 6 tháng. Trong thời gian này, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp để chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế. Đối với một số trường hợp không có nhu cầu mua hóa đơn quyển, nhu cầu sử dụng ít thì đề xuất cơ quan thuế sẽ cấp lẻ hóa đơn do cơ quan thuế tự in để sử dụng.

Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù sử dụng tem, vé, thẻ là hóa đơn đặc thù có ghi mệnh giá, thì các doanh nghiệp, tổ chức vẫn thực hiện đặt in tem, vé, thẻ để sử dụng như hiện hành. Với trường hợp đặc thù này, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể, chi tiết khi quy định này có hiệu lực thi hành.

Tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bộ Tài chính cũng đề xuất, những hóa đơn do tổ chức đã đặt in trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018. Bộ Tài chính sẽ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, hoặc HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

Với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền thì định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế để theo dõi, giám sát.

Các khóa học chuyên ngành sắp khai giảng trong thời gian tới tại Ecovis Vietsourcing:

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ VAS SANG IFRS

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

25.11.2017

Hà Nội

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

12.11.2017

Hà Nội

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

22.10.2017

Hà Nội

SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) & QUỐC TẾ (IAS/IFRS)

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

23.09.2017

TP HCM

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

14.10.2017

TP HCM

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ - TỐI ƯU THUẾ

THỨ BẢY, CHỦ NHẬT

21.10.2017

TP HCM

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC:

ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: +84 943 42 8998 .::. +8424 38 567 777

Fax: +844 3944 6455
E-Mail:  hanoi@ecovis.vn Internet: www.ecovis.vn
Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +8428 3990 7777

E-Mail: hochiminh@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT