Some new points on method of calculating VAT

The General Department of Taxation has issued Official Letter no. 4253 /TCT-CS regarding the introduction of new points in Circular no. 93/2017/TT-BTC dated 19/09/2017 on the method of calculating Value Added Tax (VAT). Here are some new points:

Firstly, to annul the guidance on the filing of form 06/GTGT to register for the application of the VAT deduction method to newly established business establishments and operating business establishments with a taxable turnover of less than one billion VND.

Under the previous regulations, newly established business establishments and operating business establishments with the turnover of less than one billion dongs are required to file the form 06 /GTGT to the tax office for the purpose of registering for application of the VAT deduction method. In case of not filing the form 06 / GTGT to the tax office, VAT shall be declared by a direct method.

Secondly, to annul the guidance on the filing of form 06/GTGT when converting the method of calculation of VAT.
Under previous regulations, when converting the method of calculation of value added tax (from the direct method to the deduction method and vice versa), the business establishments shall have to file the form 06 /GTGT to the tax office.

Therefore, from the effective date of Circular no. 93/2017/TT-BTC on, the determination of the VAT calculation method shall be based on the VAT declaration dossier filed by the business establishment of the tax office, specifically:

  • If business establishments register to apply the deduction method, they shall file the VAT declaration form no. 01/GTGT and 02/GTGT to the tax office.
  • If business establishments register to apply the direct method, they shall file the VAT declaration form no. 03/GTGT and 04/GTGT to the tax office.

VAT declaration form no. 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT and 04/GTGT issued together with Circular no. 156/2013/TT-BTC dated 06/11/2013 of the Ministry of Finance – amended and supplemented in Circular no. 119/2014/TT-BTC dated 25/8/2014 and Circular no. 26/2015/TT-BTC dated 27/02/2015 of the Ministry of Finance

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/ 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).  Dưới đây là một số điểm mới:

Thứ nhất, bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.
Theo quy định trước đây thì Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mầu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

Thứ hai, bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
Theo quy định trước đây khi chuyển đôi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẩu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Trong đó, Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC:

ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: +84 943 42 8998  .::. +8424 38 567 777  

Fax: +8424 3944 6455
E-Mail:  hanoi@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn
Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +8428 3990 7777

E-Mail: hochiminh@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT