Bản tin Kế toán - Thuế - Tài chính

Bản tin Ecovis VSBC: Quy định mới về hóa đơn/New Regulations on invoice

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 27/04/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn tại  Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Thời gian chấp thuận hóa đơn tự in là 2 ngày làm việc:

Bản tin Ecovis VSBC: Quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2016

Note: English version available below

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2016, cần lưu ý một số điểm như sau:

Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN.

Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Còn đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể), Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC (doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi).

Về bù trừ lỗ, chuyển lỗ.

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Về thuế suất thuế TNDN.

Thuế suất phổ thông 20%; thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

* Newsletter February 2017: Corporate income tax finalization 2016

English version:

There are some significant points to be paid attention to when performing Corporate Income Tax (CIT) finalization 2016 as follow:

Time for determining turnover for calculating taxable income

For the sale of goods, it is the time of transfer of the right to own or use goods to the buyer

For the provision of services, it is the time of completion (fully or partly) of the provision of services for the buyer, excluding specific cases in Clause 3 Article 5, Circular No. 78/2014/TT-BTC (turnover for taxable income calculation in some specific circumstances), Clause 1 Article 6 Circular No. 119/2014/TT-BTC (turnover for taxable income calculation relating to goods and services used for exchange).

Loss offset, loss transfer

In a tax period, if an enterprise engaged in the transfer of real estate, investment projects or the right to participate in investment projects (excluding mineral exploration and exploitation projects) suffers a loss, it may offset this loss against the profit from its production and business activities, and if loss continues after being offset, it shall be transferred towards the next years in the loss-carry forward duration.

Corporate Income Tax rate

The common corporate income tax rate is 20%, however, the tax rate from 32% to 50% is applicable to petroleum prospecting, exploration and exploitation in Vietnam. The enterprise income tax rate applicable to the prospecting, exploration and extraction of precious and rare natural resources (including: platinum, gold, silver, tin, tungsten, antimony, gemstones and rare earth other than petroleum) is 50%. For mines of precious and rare natural resources with 70% or more of their allocated areas located in geographical areas with particularly difficult socio-economic conditions on the list of geographical areas eligible for enterprise income tax incentives promulgated together with the Government’s Decree No. 218/2013/ND-CP, the applicable enterprise income tax rate is 40%.

Place of submission of tax declaration dossier

Taxpayers shall submit corporate income tax declaration dossiers to tax agencies directly managing them.

For taxpayers that have subsidiary units conducting independent accounting, the independent accounting unit shall submit corporate tax declaration dossiers to tax agencies directly managing them.

If these subsidiary units conduct dependent accounting, these units do not submit tax declaration dossiers and taxpayers shall make a corporate income tax declaration at the head office for both themselves and their subsidiary units.

EcovisVSBC: Bản tin Kế toán – Thuế – Nhân sự tháng 12/2016

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017.  Nghị định sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017.
Tên gọi: Trước đây gọi là thuế môn bài, nay gọi là lệ phí môn bài
Miễn thuế môn bài với:

Ecovis VSBC: Newsletter August 2016

Guidelines on tax policy

Recently, General Department of Taxation has issued the Dispatch for guidelines provision on tax policy concerning following terms:

Ecovis VSBC: Newsletter July 2016

THESE FOLLOWING LEGAL DOCUMENTS TAKE EFFECT FROM JULY 2016:

 • Penalties on the field of planning and investment
 • Tax refund procedure, tax reduction and exemption for imported and exported goods
 • Procedures of state budget revenues for taxes and local collections
 • Guidelines for tax policy relating to foreign contractors

Quy định mới về xử phạt hóa đơn

Dear Valued customers,

We would like to send you Ecovis VSBC Newsletter Monthly:

New penalty sanctions on invoice matters

 • Amendments on penalties for lost, burned or broken invoices
 • Authority expansion for setting penalties on invoice matters
 • Supplements of penalties for using invoices ahead of the validation date.

We would be grateful if you could forward this email to those interested

Thank you very much for your cooperation

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC, at hanoi@ecovis.vn / hochiminh@ecovis.vn

Download PDF


Quy định mới về xử phạt hóa đơn

 • Thay đổi mức tiền xử phạt vi phạm hành chính khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn
 • Bổ sung quy định xử phạt do sử dụng hóa đơn chưa đến hạn sử dụng

Chúng tôi rất vinh dự nếu anh chị có thể forward email này đến những người quan tâm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh chị

Best Regards,
ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: 09 43 385 511  .::. +844 38 567 777  

Fax: +844 3944 6455
E-Mail: newsletters@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn
Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +848 3990 7777

E-Mail: newsletters@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

Download PDF

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Trong tháng 4/2016, một số văn bản pháp luật của Chính phủ có hiệu lực:

 • Thông tư số 03/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/02/2016, hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
 • Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 • Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Newsletter March 2016

Newsletter March 2016

 • Guidance in Personal Income Tax (PIT) payment in 2015
 • Personal Income Tax for Vietnamese individuals working for Vietnam-base represantive agencies of International organizations of the United Nations system
 • Directive no. 02/CT-BTC by Ministry of Finance on integration in financial sector in 2016

Ecovis VSBC trân trọng gửi anh chị bản tin Kế toán, Thuế tháng 3/2016. Bản tin tháng này có đề cập đến các vấn đề sau:

 • Hướng dẫn Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2015
 • Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức Quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam
 • Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về hội nhập trong lĩnh vực Tài chính năm 2016

Chúng tôi rất vinh dự nếu anh chị có thể forward email này đến những người quan tâm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh chị

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC, at hanoi@ecovis.vn / hochiminh@ecovis.vn

Best Regards,
ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: 09 43 385 511  .::. +844 38 567 777  

Fax: +844 3944 6455
E-Mail: newsletters@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn
Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +848 3990 7777

E-Mail: newsletters@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

Download PDF

Bù trừ lãi lỗ từ hoạt động BĐS khi giải thể DN

Doanh nghiệp có giấy phép đầu tư, đang hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN là 20%. khi Doanh nghiệp giải thể, có bán một số bất động sản và phát sinh lãi từ hoạt động này. Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì lỗ.

1. Khi giải thể, DN này có được bù trừ 2 khoản lãi và lỗ nêu trên hay không?

2. Nếu bù trừ và lãi, thì phần sau bù trừ tính thuế TNDN theo thuế suất 20% hay tính như thế nào ?

Kê khai thuế với thu nhập phát sinh từ nước ngoài

Ông X là người Việt Nam. Trong năm 2015, ngoài thu nhập từ tiền lương ở Việt Nam. Ông X còn có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Sing. Hỏi ông X phải kê khai, nộp thuế TNCN như thế nào?

Những quy định mới về BHXH năm 2016(BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Năm 2016, tỷ lệ trích các loại BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vẫn như năm 2015:

Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào

Tình huống: Công ty tôi có 113 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong năm 2014 nhưng quên chưa kê khai với cơ quan thuế. Hỏi thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào? Trong năm 2015, doanh nghiệp kê khai bổ sung có được không?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 6, Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Vì vậy, hạn muộn nhất để kê khai thuế GTGT đầu vào bị bỏ sót là trước thời điểm Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra của cơ quan Thuế (ngày công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế). Những hóa đơn  GTGT đầu vào bị bỏ sót mà kê khai sau thời điểm  Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế thì sẽ không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Trong năm 2015, trước thời điểm Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế, Doanh nghiệp vẫn được kê khai 133 hóa đơn GTGT đầu vào đã bỏ sót trong năm 2014, để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Các bài viết khác...

accaicaew                                                                 

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

CHỦ NHẬT

13.08.2017Đăng ký

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcƯu đãi học phí

Starting date

13.08.2017

Session times08:30 – 11:30 on Sunday (3h)
13:30 – 16:30 on Sunday (3h)
TrainerMs. Vu Pham Minh Chau, ACCA, CPA, MBA
Total hours54 hours
VenueVietsourcing Training Centre
Level 11, MB Building, 538 CMT8, W. 11, D. 3, HCM
InquiriesPlease send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com/ Hotline: 09 42 41 8998

Tel: 08 39907777/08 3990 7681

Do note:

 • Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require.

Tư vấn viên Hà Nội

09 43 42 8998 (Ms Giang)

0977 879 316 (Ms Huong)

0974 385 670 (Ms Hang)

0986 7777 65 (Mr Hai)

0948 071 833 (Ms Van Anh)

0976 75 7755 (Ms Huyen)

Tư vấn viên TP Hồ Chí Minh

09 42 41 8998    0977 268 280

0941 668 998    0908 822 098

Đặt lịch hẹn tư vấn viên

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM