Bản tin Kế toán - Thuế - Tài chính

Bảng tính hao mòn tài sản cố định

Bảng tính hao mòn tài sản cố định dùng để theo dõi, ghi chép hàng tháng về tính khấu hao của tài sản cố định, cập nhật theo quyết định số QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/02/2006 của Bộ Tài chính

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương, dùng để làm báo cáo tính lương hàng tháng, cập nhật theo quyết định số QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/02/2006 của Bộ Tài chính

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán dùng để tổng hợp số liệu báo cáo về Tài sản và Nguồn vốn được ghi chép theo từn quý, cập nhật theo quyết định số QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/02/2006 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số ……./BBTHHĐ

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …….., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   

Địa chỉ :  

Điện thoại :                           MST: 

Do Ông (Bà) :                                     Chức vụ : 

BÊN B :  

Địa chỉ :  

Điện thoại :                           MST: 

Do Ông (Bà):..                                   Chức vụ : 

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn ………...đã lập, có ký hiệu: ……… số ……….ngày …………… để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số ……………,ký hiệu: ……….. số ……….. ngày …………………

 Lý do thu hồi  : 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu văn bản tại đây

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số ……./BBTHHĐ

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …….., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   

Địa chỉ :  

Điện thoại :                           MST: 

Do Ông (Bà) :                                     Chức vụ : 

BÊN B :  

Địa chỉ :  

Điện thoại :                           MST: 

Do Ông (Bà):..                                   Chức vụ : 

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn ………...đã lập, có ký hiệu: ……… số ……….ngày …………… để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số ……………,ký hiệu: ……….. số ……….. ngày …………………

 Lý do thu hồi  : 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải mẫu văn bản tại đây

Thông tư hướng dẫn xử phạt hành chính về hóa đơn

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính.

Kế từ ngày ngày 20/12/2013 theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng và theo quý cụ thể như sau:

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế TNCN theo quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 4 Nghị Định 65/2013/NĐ-CP mới nhất hiện nay:

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Các bài viết khác...

accaicaew                                                                 

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM