Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (VNĐ)

Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước nộp tiền thuế chuyển khoản tiền Việt theo tháng hoặc quý, cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu số : C1-02/NS

ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ..................

Số: .........................

Không ghi vào

khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt Chuyển khoản

Người nộp thuế: ........................................................................................................................... Mã số thuế: .............................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................…………………………………

................................................................................................... Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: ..................................................

Người nộp thay: ............................................................................................................................ Mã số thuế:..............................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................................................................

Huyện: ........................................................................................................................................... Tỉnh, TP: ...................................................

Đề nghị NH (KBNN): ................................................................................................................... trích TK số: .............................................

hoặc thu tiền mặt để:

Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)

Tại KBNN : ............................................ ……………..tỉnh, TP: ............................... ………………………………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………………………………………………………………………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN Thanh tra TC

Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu: ................................................................................................................... …………………………………………

Tờ khai HQ số(1): .................................................. ngày: ................................... ………Loại hình XNK(1):………………………………

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(**)

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:................................................... Nợ TK:..................................................

Mã ĐBHC: .................................................... Có TK: ..................................................

Mã nguồn NSNN:........................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán Kế toán trưởng

Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

Lưu ý:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;

+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;

+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014

+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014

+ ………………

- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của .

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Tải mẫu văn bản Tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM