Cấp độ Chuyên nghiệp

Cấp độ Chuyên nghiệp: gồm 6 môn

Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

 • Nội dung môn học
  • Các quy định về pháp lý, chuyên môn, đạo đức và các vấn đề hiện tại
  • Chấp thuận và sắp xếp các cuộc kiểm toán
  • Lập kế hoạch kiểm toán
  • Kết luận và báo cáo kiểm toán
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Các câu hỏi về đạo đức và luật sẽ được rải đều trong các phần của đề thi.
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (được ICAEW cho phép) khi làm bài.
  • Điểm đỗ: 55%

Business Strategy | Chiến lược kinh doanh

 • Nội dung môn học
  •  Phân tích chiến lược
  • Lựa chọn chiến lược
  • Tiến hành thực hiện và giám sát chiến lược
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%

Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính

 • Nội dung môn học
  • Các khái niệm về kế toán, báo cáo tài chính và đạo đức
  • Báo cáo tài chính của một công ty
  • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (IFRS)
  • Điểm đỗ: 55%

Financial Management | Quản trị tài chính

 • Nội dung môn học
  • Các lựa chọn tài chính
  • Quản lý rủi ro tài chính
  • Quyết định và định giá đầu tư
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Tax Compliance | Tuân thủ Thuế

 • Nội dung môn học
  • Đạo đức và pháp luật
  • Thuế gián thu
  • Thuế thặng dư vốn
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập cá nhân
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Business Planning | Lập kế hoạch kinh doanh

Môn này gồm 3 học phần: Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm

 • 1. Lập kế hoạch kinh doanh: Thuế
  • Nội dung môn học
   • Đạo đức và pháp luật
   • Thuế tập đoàn
   • Thuế công ty vừa và nhỏ
   • Thuế thu nhập cá nhân
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
 • 2. Lập kế hoạch kinh doanh: Ngân hàng
  • Nội dung môn học
   • Sản phẩm dịch vụ tài chính
   • Quản trị rủi ro
   • Báo cáo tài chính và các quy định pháp lý đối với ngân hàng
   • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm cho ngân hàng
   • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
 • 3. Lập kế hoạch kinh doanh: Bảo hiểm
  • Nội dung môn học
   • Sản phẩm bảo hiểm
   • Quản trị rủi ro
   • Báo cáo tài chính và các quy định pháp lý đối với các công ty bảo hiểm
   • Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cho các công ty bảo hiểm
   • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)

CHIA SẺ BÀI VIẾT