Cấp độ Nâng cao

Cấp độ Nâng cao: gồm 3 môn:

 • Corporate Reporting (Báo cáo tài chính),
 • Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh),
 • Case Study (Bài tập lớn dạng tình huống)

Corporate Reporting (Báo cáo tài chính)

 • Nội dung môn học
  • Báo cáo tài chính – Các quy định
  • Báo cáo tài chính – Phân tích báo cáo tài chính
  • Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh)

 • Nội dung môn học
  • Quản trị và Chiến lược kinh doanh
  • Chiến lược tài chính
  • Cơ cấu tài chính và Tái cơ cấu tài chính
  • Công cụ tài chính và thị trường tài chính
  • Báo cáo tài chính
  • Kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
 • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Case Study

 • Hình thức thi:
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 4 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)


CHIA SẺ BÀI VIẾT