Chương trình ACA

Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính

 1.     Nội dung môn học
  •     Các khái niệm về kế toán, báo cáo tài chính và đạo đức
  •     Báo cáo tài chính của một công ty
  •     Báo cáo tài chính hợp nhất
 2.     Hình thức thi
  •     Thi trên giấy
  •     Thời gian: 3 giờ
  •     Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (IFRS)
  •     Điểm đỗ: 55%
 3. Lịch học và Học phí

Business Strategy | Chiến lược kinh doanh

 1.  Nội dung môn học
  •  Phân tích chiến lược
  •  Lựa chọn chiến lược
  •  Tiến hành thực hiện và giám sát chiến lược
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên giấy
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí

Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

Tax Compliance | Tuân thủ Thuế

 1.  Nội dung môn học
  •  Đạo đức và pháp luật
  •  Thuế gián thu
  •  Thuế thặng dư vốn
  •  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  •  Thuế thu nhập cá nhân
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên máy tính
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí