Chương trình ACA

Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính

 1.     Nội dung môn học
  •     Các khái niệm về kế toán, báo cáo tài chính và đạo đức
  •     Báo cáo tài chính của một công ty
  •     Báo cáo tài chính hợp nhất
 2.     Hình thức thi
  •     Thi trên giấy
  •     Thời gian: 3 giờ
  •     Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (IFRS)
  •     Điểm đỗ: 55%
 3. Lịch học và Học phí

Business Strategy | Chiến lược kinh doanh

 1.  Nội dung môn học
  •  Phân tích chiến lược
  •  Lựa chọn chiến lược
  •  Tiến hành thực hiện và giám sát chiến lược
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên giấy
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí

Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

Tax Compliance | Tuân thủ Thuế

 1.  Nội dung môn học
  •  Đạo đức và pháp luật
  •  Thuế gián thu
  •  Thuế thặng dư vốn
  •  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  •  Thuế thu nhập cá nhân
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên máy tính
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM