Lịch thi dự kiến năm 2016 (đối với Cấp độ Chuyên nghiệp và Nâng cao)

Cấp độ Chuyên nghiệp

Ngày thi

Hạn đăng ký

Hạn hủy đăng ký

Công bố kết quả

07, 08, 09 tháng 3

03/02/2016

15/02/2016

15/04/2016

06, 07, 08, 09 tháng 6

04/05/2016

16/05/2016

15/07/2016

05, 06, 07, 08 tháng 9

03/08/2016

15/08/2016

14/10/2016

05, 06, 07, 08 tháng 12

02/11/2016

14/11/2016

20/01/2017

Cấp độ Nâng cao

Ngày thi

Hạn đăng ký

Hạn hủy đăng ký

Công bố kết quả

18, 19, 20 tháng 7

15/06/2016

27/06/2016

26/08/2016

07, 08, 09 tháng 11

05/10/2016

17/10

16/12/2016

CHIA SẺ BÀI VIẾT