Trang chủ Newsletter Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào

Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào

Tình huống: Công ty tôi có 113 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong năm 2014 nhưng quên chưa kê khai với cơ quan thuế. Hỏi thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào? Trong năm 2015, doanh nghiệp kê khai bổ sung có được không?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 6, Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Điểm 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Vì vậy, hạn muộn nhất để kê khai thuế GTGT đầu vào bị bỏ sót là trước thời điểm Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra của cơ quan Thuế (ngày công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế). Những hóa đơn  GTGT đầu vào bị bỏ sót mà kê khai sau thời điểm  Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế thì sẽ không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Trong năm 2015, trước thời điểm Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế, Doanh nghiệp vẫn được kê khai 133 hóa đơn GTGT đầu vào đã bỏ sót trong năm 2014, để được khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

CHIA SẺ BÀI VIẾT