Trang chủ Newsletter Kê khai thuế với thu nhập phát sinh từ nước ngoài

Kê khai thuế với thu nhập phát sinh từ nước ngoài

Ông X là người Việt Nam. Trong năm 2015, ngoài thu nhập từ tiền lương ở Việt Nam. Ông X còn có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Sing. Hỏi ông X phải kê khai, nộp thuế TNCN như thế nào?

Trả lời

1. Luật điều chỉnh:

  • Hiệp định về tránh đánh thuế 2 lần Việt Nam và Sing
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn Luật Quản lý Thuế;
  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;
  • Thông tư số 92/2015/TT-BTC

2. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế: (Điều 1 thông tư 111/2013/TT-BTC)

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Vì vậy Mr X phải kê khai thu nhập phát sinh tại Sing.

3. Nguyên tắc tránh đánh thuế 2 lần

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

(Điều 26, khoản 2, e1 TT 111/2013/TT-BTC)

Khi quyết toán thuế cuối năm sẽ được trừ khoản nộp thuế 2 lần.

Ví dụ: Trong năm 2014, Mr X đc xác định là cá nhân cư trú ở VN, có thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công  ở VN là 300 triệu/năm, ở Pháp là 120 triệu/năm (thuế TNCN ở Pháp có tỉ lệ 20%).

Giả sử Mr X chỉ có giảm trừ bản thân, giữa Pháp và Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Tính số thuế mr X phải nộp năm 2014?

Giải(triệu đồng )
Thu nhập chịu thuế của Mr X (120 +300)420
Giảm trừ bản thân(108)
Thu nhập tính thuế312
Thu nhập tính thuế 1 tháng (312/12)26
Số thuế nộp 1 tháng (20% x 26 – 1.65)3.55
Số thuế nộp cả năm (3.55 x 12)42.6
Số thuế được trừ (tránh đánh thuế 2 lần)(12.171429)
Số thuế phải nộp năm 201430.428571

Tính (1)

Thuế đã nộp ở Pháp: 120 x 20% = 24 (3)

Thuế tương ứng ở VN: 42.6 x 120/420 = 12.171429 (4)

Ta có (1) = min { (3) và (4) }

4. Thủ tục kê khai

Nếu thu nhập của Mr X phát sinh ở Sing là tiền lương tiền công

Mr X phải trực tiếp đi kê khai và quyết toán thuế (Kê khai theo quý và quyết toán theo năm.)

Điều 21, khoản 3, a.1 TT 92/2015/TT-BTC

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế;

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.”

Hồ sơ khai thuế

- Khai theo quý: Tờ khai 02/KK – TNCN (trong Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

- Khai quyết toán:

Tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN, phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (trong TT92)

Bản chụp các chứng từ chứng minh: số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Nếu theo quy định của luật nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài ko cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai nào) do cơ quan trả thu nhập cấp. Hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài (có xác nhận của người nộp thuế bên ấy) (Điều 21, khoản 3, b.2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

CHIA SẺ BÀI VIẾT