Trang chủ Newsletter Bù trừ lãi lỗ từ hoạt động BĐS khi giải thể DN

Bù trừ lãi lỗ từ hoạt động BĐS khi giải thể DN

Doanh nghiệp có giấy phép đầu tư, đang hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN là 20%. khi Doanh nghiệp giải thể, có bán một số bất động sản và phát sinh lãi từ hoạt động này. Trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì lỗ.

1. Khi giải thể, DN này có được bù trừ 2 khoản lãi và lỗ nêu trên hay không?

2. Nếu bù trừ và lãi, thì phần sau bù trừ tính thuế TNDN theo thuế suất 20% hay tính như thế nào ?

Trả lời:

1, Tại đoạn cuối cùng của khỏan 2 Điều 4 TT78:
"Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản."
Như vậy, khi giải thể DN được bù trừ 2 khoản lãi lỗ này.

2, Tại khoản 3 Điều 18 TT 78 có ghi:

"3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam."

Vì vậy, nếu lãi sau khi bán BĐS thì khoản lãi này không được tính thuế suất 20%. Lưu ý kể từ 01/01/2016 thì thuế suất từ chuyển nhượng bất động sản sẽ là 20%.

CHIA SẺ BÀI VIẾT