Trang chủ Newsletter Bản tin Ecovis VSBC: Quy định mới về hóa đơn/New Regulations on invoice

Bản tin Ecovis VSBC: Quy định mới về hóa đơn/New Regulations on invoice

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HÓA ĐƠN

Ngày 27/04/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn tại  Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Thời gian chấp thuận hóa đơn tự in là 2 ngày làm việc:

“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”

Như vậy theo quy định hiện hành, thời gian chấp thuận sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp được cơ quan thuế rút ngắn còn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày làm việc); sau thời gian này, nếu cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp mặc nhiên được sử dụng hóa đơn tự in.

Thời gian chấp thuận hóa đơn đặt in là  2 ngày làm việc:

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

Như vậy, thời gian chấp thuận hóa đơn đạt in của doanh nghiệp cũng được cơ quan thuế rút ngắn xuống còn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày làm việc).

Thời hạn Doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn còn 2 ngày:

“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới”

NEW REGULATIONS ON INVOICE

On 27th April, 2017, Minitry of Finance has issued  Circular 37/2017//TT-BTC   amending and supplementing some rules on invoice in Circular 39/2014/TT-BTC as follow:

Examining time for self-printed invoice is 2 working days:

“Having written request for permission to use self-printed invoice (Form 3.14, Appendix 3 attached with this Circular) and being certified to meet all requirements by tax authorities. Within 02 working days since the date of receiving the written request of permission from the entity tax authorities must have a written response to business’s request of permission to use self-printed invoice (Form 3.15 Appendix 3 attached with this Circular).

In case of no written response made by the tax authorities within 02 working days, the entity is allowed to use their self-printed invoice. Director of tax authorities must take responsibility if there is no written response to the entity”.

In short, according to current regulations, the examining time of tax authorities for request of permission for self-printed invoice is reduced to 2 working days (used to be 5 working days in previous regulations); in case no written response is made by the tax authorities after 02 working days, the entity is allowed to use their self-printed invoice.

Examining time for purchased invoice is 2 working days:

“Within 02 working days since the date of receiving the written request of from the entity, tax authorities must have a written notice about using purchased invoice (Form 3.15 Appendix 3 attached with this Circular).

In case of no written response made by the tax authorities after 02 working days, the entity is allowed to use their purchased invoice. Director of tax authorities must take responsibility if there is no written response to the entity”.

Therefore, the examining time of purchased invoice is also reduced to 2 working days (used to be 5 working days (used to be 5 working days in previous regulations)

Time for notification of invoice issue of the entity is 2 days:

“Notification of invoice issue and invoice sample must be sent to tax authorities within 02 days prior to the date that the entity starts using invoices. Notification of invoice issue as well as invoice sample must be clearly published at the entity’s offices using the invoice for the purpose of selling products and services during the time of using invoices. Tax authorities must instruct the entity to liquidate invoice purchasing contract not specifying time of contract liquidation after making Notification of invoice issue in order to not be fined.

In case that the entity makes the notification of issue from the second times or more, if no changes in content and design of invoice issued, there is no need to attach the invoice sample.

In case that the entity has some subsidiaries using the same invoice sample, but separately making VAT registration, each subsidiary must send their own Notification of invoice issue to tax authorities. In case that the entity has some subsidiaries using the same invoice sample, and the entity makes VAT registration for those subsidiaries, each subsidiary do not have to send their own Notification of invoice issue to tax authorities.

Tax Department is responsible for building the information system according to each entity’s invoice issue on Tax Department’s website so that the entity and individual can look up necessary information about invoice having notification of issue by the entity.

In case when receiving Notification of issue from the entity, tax authorities find that the notification does not have enough information as required, tax authorities must have a written notice within 02 working days to the entity. The entity is responsible for notification adjustments and new issuance”.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC:

ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: +84 943 42 8998  .::. +8424 38 567 777  

Fax: +8424 3944 6455

E-Mail:  hanoi@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn 

Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phone: +8428 3990 7777

E-Mail: hochiminh@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

CHIA SẺ BÀI VIẾT