IFRS – Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).

Đăng ký khóa học

Giới thiệu khóa học

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).

Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng.  IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể.

Có được bộ chuẩn mực quốc tế là một điều hết sức cần thiết đối với các công ty lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau.  Áp dụng một bộ chuẩn mực phổ biến toàn thế giới sẽ đơn giản hóa các thủ tục kế toán thông qua việc sử dụng xuyên suốt một loại ngôn ngữ trong báo cáo của các công ty. Bộ chuẩn mực này cũng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các kiểm toán viên một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng về tài chính.

Hiện nay, đã có hơn 100 quốc gia cho phép hoặc yêu cầu áp dụng IFRS cho các công ty đại chúng cùng với nhiều quốc gia khác dự kiến chuyển sang IFRS vào năm 2016. Những người đề xuất IFRS tin rằng các chi phí áp dụng IFRS có thể được bù đắp bởi tính phù hợp trong tương lai của các báo cáo, qua đó cải thiện xếp hạng tín dụng.

Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại, đặc biệt là những giao dịch của nền kinh tế thị trường mới phát sinh chưa được VAS giải quyết thấu đáo, như việc ghi nhận và đánh giá tài sản, nợ phải trả theo giá trị hợp lý, ghi nhận tổn thất tài sản, việc kế toán các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích kinh doanh và phòng ngừa rủi ro… chưa có hướng dẫn cụ thể. Do vậy, cùng với xu hướng phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, Bộ Tài chính cùng với một số tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW… và các công ty kiểm toán đã phối hợp đưa ra lộ trình phù hợp để từng bước tiến tới áp dụng hoàn toàn IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2020. Trong quá trình áp dụng có thể sẽ điều chỉnh để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Là một đối tác quan trọng của hai tổ chức nghề nghiệp quốc tế lớn – ACCA, ICAEW, Trung tâm đào tạo Vietsourcing giới thiệu đến các bạn học viên khóa học về Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế - IFRS. Với khóa học này, bạn sẽ có được những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu trong IFRS đồng thời học được cách áp dụng các chuẩn mực này trong doanh nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được làm quen với cấu trúc của khuôn khổ kế toán quốc tế, biết cách áp dụng các chuẩn mực này vào các thành tố chính của báo cáo tài chính, xác định và áp dụng các yêu cầu về trình bày báo cáo và thuyết minh tài chính trong công ty cũng như cách lập báo cáo tài chính của tập đoàn bao gồm chi nhánh, công ty liên kết hay liên doanh….

Đối tượng học viên:

 • Kế toán viên, kế toán trưởng
 • Kiểm toán viên
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Giám đốc, trưởng bộ phận kế toán, kiểm toán, tài chính
 • Đặc biệt là các đối tượng tại các công ty nước ngoài, hợp tác nước ngoài và các đối tượng khác có quan tâm.

Khóa 1:

Thời lượng khóa học: 30 giờ

Học phí: 5.000.000/ khóa/ học viên

Phần 1: Các chuẩn mực chung

 • Khung Khái niệm
 • IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính

Phần 2: Tài sản dài hạn

 • IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng
 • IAS 38 Tài sản vô hình
 • IAS 40 Bất động sản đầu tư
 • IAS 20 Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủ
 • IAS 23 Chi phí đi vay
 • IAS 36 Giảm giá trị tài sản
 • IFRS 5 Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lại

Phần 3: Doanh thu và chi phí

 • IFRS 15 Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng
 • IAS 37 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • IAS 2 Hàng tồn kho
 • IAS 41 Nông nghiệp

Khóa 2:

Thời lượng khóa học: 30 giờ

Học phí: 5.000.000/ khóa/ học viên

Phần 1: Các chuẩn mực liên quan đến lập Báo cáo tài chính

 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 1 Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiên
 • IAS 8 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
 • IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • IAS 24 Thông tin về các bên liên quan
 • IFRS 13 Đo lường giá trị hợp lý

Phần 2: Báo cáo Tài chính hợp nhất

 • Giới thiệu về Tập đoàn
 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Phần 3: Tổng kết: So sánh những điểm khác biệt cơ bản của Chuẩn mực BCTC Quốc tế & Việt Nam

Đăng ký khóa học

CHIA SẺ BÀI VIẾT