Trang chủ Khóa chuyên môn Tài chính - ngân hàng Hợp nhất báo cáo tài chính (nâng cao)

Lập báo cáo tài chính hợp nhất – Cấp độ nâng cao

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế dành cho lãnh đạo Bộ phận kế toán cũng như Trưởng phòng nghiệp vụ của các Công ty kiểm toán, khóa học cũng tiếp cận học viên theo phương châm: Thực tiễn và bản chất vấn đề, học viên sẽ:

 • Được nhìn nhận lại bản chất của qui trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Được tiếp cận vấn đề theo cách: Phân tích thực tế.
 • Được tiếp cận một số tình huống cụ thể và xây dựng khả năng tự tìm hiểu tình huống, tự đưa ra các giải pháp, từ đó có thể xây dựng nền tảng cho việc tự đưa ra giải pháp cho những tình huống của Tập đoàn mình.
 • Được nhìn nhận tất cả các vấn đề trên thông qua tình huống cụ thể tại một Tập đoàn cụ thể, từ đó có thể dễ hình dung và áp dụng với Tập đoàn của mình.

Đối tượng học viên:

  • Lãnh đạo bộ phận Kế toán
  • Trưởng phòng nghiệp vụ các Công ty kiểm toán
  • Kiểm toán viên
  • Các đối tượng quan tâm khác
   Thời lượng18h (6b)
   Học phí3.500.000
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 5 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%

   Giảng viên:

   Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về lập báo cáo tài chính hợp nhất – Cấp độ nâng cao cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

   Nội dung chính:

   Lập báo cáo tài chính hợp nhất - nâng cao

   Phần 1: Sơ lược lại xử lý các giao dịch giữa Công ty Mẹ và Công ty Con trên Báo cáo tài chính hợp nhất

   • Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty Con: Loại trừ trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua và qua nhiều giai đoạn
   • Xử lý ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản, thanh toán nợ phải trả và anh hưởng của thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh
   • Phân bổ lợi thế thương mại
   • Lợi ích cổ đông không kiểm soát
   • Xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng, phúc lợi.
   • Lợi trừ các giao dịch nội bộ

   Phần 2: Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn

   • Dự phòng phải thu khó đòi
   • Dự phòng hàng tồn kho
   • Dự phòng đầu tư tài chính
   • Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa, bảo hành công trình xây dựng

   Phần 3: Hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo

   • Phương pháp hợp nhất cho tập đoàn đa cấp: Phương pháp trực tiếp, gián tiếp
   • Hợp nhât BCTC của công ty con được sở hữu chéo bởi các đơn vị khác trong tập đoàn

   Phần 4: Tái cấu trúc tập đoàn

   • Thoái đầu tư:
    • Thoái vẫn giữ quyền kiểm soát;
    • Thoái chuyển từ kiểm soát sang đầu tư liên doanh, liên kết;
    • Thoái chuyển sang khoản đầu tư thông thường
    • Thoái toàn bộ vốn
   • Thay đổi cơ cấu và lợi ích do công ty con huy động thêm vốn đầu tư từ các chủ sở hữu
   • Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung

   Thực hành phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất đầy đủ từ phần 1 đến phần 4

   Phần 5: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

   • Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng của giao dịch mua, thanh lý công ty con đến các luồng tiền trong Báo cáo LCTT hợp nhất và thực hành lập Báo cáo LCTT hợp nhất.  

   Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Hợp nhất báo cáo tài chính - Cấp độ nâng cao"
   hnbctcnc

   CHIA SẺ BÀI VIẾT

   accaicaew                                                                 

   Học viên nhận xét ...


   Liên hệ ngay để được tư vấn:

   Hà Nội: 09 43 42 8998

   Ms Hằng: 0974 385 670
   Mr Hải: 0986 7777 65

   Ms Hương: 0977 879 316

   HCMC: 09 42 41 8998

   Ms Duyên:  0977 268 280
   Ms Hiền: 0941 668 998

   Đường tới Vietsourcing

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM