acca vietsourcing

F1 - FAB - Kế toán trong kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về môi trường kinh doanh và tác động tới hoạt động của tổ chức và kế toán, và vai trò của kế toán cũng như các bộ phận chủ chốt khác nhằm xây dựng một tổ chức hiệu quả và đạo đức, cũng như trang bị kiến thức về các nguyên lý quản trị hiệu quả.

Xem thêm...  

F2 - FMA - Kế toán quản trị

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về việc lập và xử lý các thông tin định lượng và chi phí cơ bản để hỗ trợ quản lý trong việc lập kế hoạch và ra quyết định trong các tình hình kinh doanh khác nhau.

Xem thêm...  

F4 - Luật doanh nghiệp và kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về khung pháp lý chung và các lĩnh vực cụ thể liên quan tới kinh doanh, đồng thời biết cách tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên sâu khi cần thiết.

Xem thêm...  

F5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về ứng dụng kỹ thuật kế toán quản trị để xử lý các thông tin định tính và định lượng để lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Xem thêm...  

F6 - Thuế Việt Nam

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn.

Xem thêm...  

F7 - Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các tiêu chuẩn kế toán và cơ sở lý luận để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn và cách đọc hiểu báo cáo tài chính.

Xem thêm...  

F8 - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch và đánh giá rủi ro, cách thức sử dụng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như cách thức thực hiện các hợp đồng kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và lập báo cáo kiểm toán. Người học cũng có thể nắm vững và vận dụng thành thạo bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của ACCA thông qua môn học này.

Xem thêm...  

F9 - Quản trị tài chính cấp độ cơ bản

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho giám đốc tài chính liên quan tới các vấn đề về đầu tư, tài chính và chính sách cổ tức.

Xem thêm...  

P1 - Quản trị doanh nghiệp, rủi ro và đạo đức trong kinh doanh

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc thực hiện vai trò kế toán liên quan tới quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tuân thủ, và quản lý rủi ro của một tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc đạo đức chung.

Xem thêm...  

P2 - Báo cáo tài chính cấp độ nâng cao

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc thực hiện và đánh giá các nguyên tắc và thực hành báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh khác nhau.

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»