báo cáo tài chính

F7 - Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các tiêu chuẩn kế toán và cơ sở lý luận để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn và cách đọc hiểu báo cáo tài chính.

Xem thêm...  

Thông tin khóa học

Các môn học của chương trình được thiết kế theo nhu cầu của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động, vì vậy mang lại giá trị sử dụng đích thực cho học viên.

Xem thêm...  

P2 - Báo cáo tài chính cấp độ nâng cao

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc thực hiện và đánh giá các nguyên tắc và thực hành báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh khác nhau.

Xem thêm...  

Thông tin khóa học

Các môn học của chương trình được thiết kế theo nhu cầu của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động vì vậy mang lại giá trị sử dụng đích thực cho học viên.

Xem thêm...  

Quản lý và phát triển nhân viên

alt

Nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cần thiết của mỗi đơn vị.
Xem thêm...  

Một số hạn chế của phân tích báo cáo tài chính

Dưới đây là một số những hạn chế của phân tích tài chính mà các nhà quản lý tín dụng phải nhận thức được khi xemxét báo cáo tài chính của khách hàng:

Xem thêm...  

Đọc, hiểu phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

Xem thêm...  

Sử dụng Báo cáo Tài chính

su dung bao cao tai chinh1. Báo cáo tài chính, ai lập? Ai sử dụng

Báo cáo tài chính là bản tóm lược các dữ liệu về tiền tệ về một doanh nghiệp. Có bốn loại báo cáo tài chính phổ biến nhất bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Thu nhập, Báo cáo Thay đổi tình hình các nguồn tài chính và Báo cáo các khoản thu nhập để lại. Các báo cáo này chủ yếu được sử dụng bởi nhà quản lý, người lao động, nhà đầu tư, chủ nợ và các cơ quan chính phủ. Báo cáo tài chính có thể được lập cho các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận, nhà bán lẻ, bán buôn, các khu sản xuất và các ngành dịch vụ. Bản chất của doanh nghiệp tham gia có ảnh hưởng đáng kể đến các loại dữ liệu có sẵn trong báo cáo tài chính. Mục đích của người sử dụng cũng ảnh hưởng đáng kể đến dữ liệu trên báo cáo mà người đó tìm kiếm.

Xem thêm...  

Làm thế nào để hiểu và sử dụng các lợi ích từ các Báo cáo tài chính

loi ich bao cao tai chinhBáo cáo tài chính là một công cụ hữu ích để đánh giá tình hình tài chính của một công ty, và để so sánh một ty với các đối thủ cạnh tranh. Các báo cáo thể hiện những gì công ty nợ và sở hữu, lợi nhuận hoặc các khoản lỗ trong một khoảng thời gian nhất định, và vị thế của công ty đã thay đổi như nào từ báo cáo cuối cùng của họ.

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»