fia

FA1 Nguyên lý kế toán

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Các dạng giao dịch và tài liệu trong doanh nghiệp

 • Các loại giao dịch kinh doanh
 • Các loại tài liệu kinh doanh
 • Quá trình ghi chép các giao dịch kinh doanh trong hệ thống kế toán doanh nghiệp

B. Các nghiệp vụ kép và hệ thống tài khoản đối ứng

 • Ghi sổ chi tiết
 • Hệ thống định khoản kép
 • Nhật ký
 • Các thành phần của báo cáo tài chính

C. Các giao dịch ngân hàng

 • Quy trình giao dịch ngân hàng
 • Chứng từ

D. Hệ thống tiền lương

 • Hạch toán các nghiệp vụ tiền lương vào hệ thống kế toán

E. Sổ cái các tài khoản

 • Chuẩn bị sổ cái các tài khoản

F. Giao dịch tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

 • Theo dõi, ghi chép sổ quĩ
 • Theo dõi, ghi chép sổ quĩ tiền mặt lặt vặt

G. Giao dịch bán hàng và công nợ phải thu

 • Hạch toán giao dịch bán hàng
 • Số dư công nợ khách hàng và tài khoản kiểm soát

H. Giao dịch mua hàng và công nợ phải trả

 • Hạch toán giao dịch mua hàng
 • Số dư và cân đối công nợ nhà cung cấp

I. Cân đối số dư tài khoản

 • Mục đích của các tài khoản kiểm soát và cân đối các tài khoản
 • Cân đối sổ quĩ
 • Cân đối số dư công nợ phải thu
 • Cân đối số dư công nợ phải trả

J. Lập bảng cân đối các tài khoản

 • Lập bảng cân đối các tài khoản
 • Điều chỉnh các sai sót

Đăng ký

 

Chứng chỉ sơ cấp về Kế toán tài chính và quản trị (Introductory Certificate in Financial and Management Accounting)

Chứng chỉ này là một phần của chương trình FIA. Chứng chỉ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính. Chứng chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học hoặc đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán.

Bạn không cần bất kỳ chứng chỉ đào tạo trước đó để theo học chương trình này. Trình độ chứng chỉ phần lớn tương đương với trình độ GCSE.

Xem thêm...  

MA1 Thông tin quản trị

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Bản chất và mục đích của kế toán giá thành và kế toán quản trị

 • Bản chất của kinh doanh và hệ thống kế toán
 • Bản chất và mục đích của các thông tin quản trị

B. Nguồn dữ liệu và mã hóa

 • Nguồn thông tin trong doanh nghiệp
 • Hệ thống mã hóa

C. Đo lường và phân loại chi phí

 • Phân loại chi phí, cách ứng xử của chi phí
 • Chi phí đơn vị, trung tâm tạo chi phí, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư

D. Kế toán chi phí

 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • Kế toán chi phí nhân công
 • Hạch toán các chi phí khác
 • Hạch toán giá thành sản phẩm

E. Cung cấp thông tin

 • Thông tin sử dụng để so sánh
 • Báo các các thông tin quản trị

F. Sử dụng Excel

 • Tổng quan về Excel
 • Sử dụng ứng dụng của Excel
 • Trình bày các thông tin quản trị bằng Excel

Đăng ký

 

Chứng chỉ trung cấp về kế toán tài chính và quản trị (Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting)

Chứng chỉ này là một phần của chương trình FIA. Chứng chỉ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính. Chứng chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học hoặc đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán.

Tôi có cần loại chứng chỉ nào để bắt đầu chương trình học không?

Bạn không cần bất kỳ loại chứng chỉ nào để bắt đầu theo học chứng chỉ này. Tuy nhiên bạn có thể muốn hoàn thành chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và quản trị trước khi học chứng chỉ trung cấp. Trình độ chứng chỉ này phần lớn tương đương với trình độ A

Xem thêm...  

FA2 Hạch toán kế toán

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Giải thích các khái niệm và nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận

 • Các nguyên tắc kế toán cơ bản và tính chất của các nguyên tăc
 • Duy trì hệ thống ghi sổ kế toán
 • Các qui định chung

B. Khái quát về các qui trình và nguyên tắc của hệ thống sổ sách kế toán

 • Các thành phần của báo cáo tài chính
 • Ghi sổ chi tiết và dòng thông tin khi lập báo cáo tài chính

C. Lập nhật ký chứng từ và sổ cái các tài khoản

 • Chuẩn bị nhật ký từ sổ chi tiết
 • Ghi sổ cái

D. Hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh

 • Bán hàng và mua hàng
 • Tiền mặt
 • Kho
 • Tài sản hữu hình và khấu hao
 • Chi phí trả trước và chi phí phải trả
 • Công nợ phải thu, phải trả và dự phòng
 • Chi phí vốn và chi phí tài chính

E. Lập bảng cân đối thử các tài khoản (bao gồm cả việc phát hiện và hiệu chỉnh các sai sót)

 • Bảng cân đối các tài khoản
 • Điều chỉnh các sai sót

F. Cân đối số dư các tài khoản và sổ quĩ

 • Cân đối các tài khoản kiểm soát
 • Cân đối số dư tài khoản ngân hàng

G. Lập bảng cân đối các tài khoản có điều chỉnh các bút toán cuối năm và kết sổ tài khoản hàng năm

 • Chuẩn bị bảng cân đối các tài khoản có điều chỉnh
 • Chuẩn bị kết sổ các tài khoản

H. Báo cáo cho các thành viên góp vốn

 • Thỏa thuận góp vốn
 • Báo cáo tài chính và ghi sổ các tài khoản góp vốn
 • Thay đổi các thành viên góp vốn

Đăng ký

 

Giảng viên hàng đầu

Chìa khóa thành công của Vietsourcing nằm ở việc lựa chọn được những giảng viên đáp ứng được nhu cầu đào tạo chuyên môn của doanh nghiệp và cá nhân.

Đăng ký

Xem thêm...  

Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh (Diploma in Accounting and Business)

Chứng chỉ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính bao gồm những người tốt nghiệp đại học hoặc đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán. Chứng chỉ này phần lớn tương đương với năm đầu của chương trình HND.

Tôi có cần loại chứng chỉ nào để bắt đầu chương trình học không?

Bạn không cần bất kỳ loại chứng chỉ nào bạn có thể hoàn thành chứng chỉ Diploma nhưng bạn sẽ cần phải đăng ký trên FIA. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hoàn thành Chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và quản trị của ACCA và/hoặc trước khi học Chứng chỉ trung cấp. Trình độ chứng chỉ này phần lớn tương đương với trình độ A

Xem thêm...  

MA2 Quản trị giá thành và tài chính

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Thông tin quản trị

 • Các yêu cầu về thông tin quản trị
 • Hệ thống kế toán chi phí
 • Phân loại chi phí

B. Kế toán chi phí

 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • Kế toán chi phí nhân công
 • Kế toán chi phí khác

C. Phương pháp tính giá thành

 • Phương pháp tình giá thành toàn bộ
 • Phương pháp tính giá thành dựa trên chi phí biến đổi
 • Tính giá thành theo công việc và lô sản phẩm
 • Tính giá thành công đoạn
 • Tính giá thành các dịch vụ

D. Ra quyết định

 • Phân tích Chi phí-sản lượng-lợi nhuận
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định ngắn hạn
 • Nguyên tắc chiết khấu dòng tiền

E. Quản lý tiền tệ trong doanh nghiệp

 • Bản chất của tiền và dòng tiền
 • Quản lý tiền
 • Dự toán ngân sách dòng tiền
 • Đầu tư và tài trợ vốn đầu tư

F. Bảng tính Excel

 • Tổng quan về bảng tính Excel
 • Sử dụng ứng dụng Excel
 • Trình bảy thông tin trên bảng tính Excel

Đăng ký

 

Tại sao nên chọn học tại đơn vị đào tạo chính thức của ACCA

Để trở thành hội viên ACCA, học viên phải vượt qua được các kỳ thi đầy chông gai. Tuy nhiên, ACCA chỉ thiết lập các tiêu chuẩn cho hội viên và tổ chức các kỳ thi. Việc ra đề thi, thiết kế tài liệu và đào tạo được thực hiện độc lập với ACCA. Do đó, người học cần các yếu tố sau để có thể hoàn thành mỗi môn học:

 • Nắm bắt nội dung chính của môn học
 • Hiểu được phong cách ra đề thi và ý tưởng của người ra đề
 • Nắm bắt được các kỹ năng thi hiệu quả
Xem thêm...  

FAB/F1 Kế toán doanh nghiệp

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường bên ngoài doanh nghiệp

 • Mục tiêu và các loại hình doanh nghiệp
 • Các bên liên quan trong hoạt động doanh nghiệp
 • Các yếu tố chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến kinh doanh
 • Yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Yếu tố kinh tế vi mô
 • Yếu tố xã hội và con người
 • Yếu tố khoa học và công nghệ
 • Yếu tố môi trường
 • Yếu tố cạnh tranh

B. Cấu trúc, chức năng trong doanh nghiệp, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp

 • Cấu trúc theo mô hình chuẩn hoặc không theo mô hình chuẩn
 • Cơ cấu và thiết kế các loại hình doanh nghiệp
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Các ủy ban (hội đồng) chính trong một doanh nghiệp
 • Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội trong kinh doanh của doanh nghiệp

C. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ

 • Mối quan hệ giữa kế toán và các chức năng kinh doanh khác
 • Chức năng cụ thể của kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc mang tính pháp lý về quản trị kế toán và kiểm toán
 • Nguồn và mục đích của các thông tin liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các thông tin tài chính khác cung cấp ra bên ngoài doanh nghiệp
 • Hệ thống tài chính, quy trình và các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, tính phân quyền, bảo mật của các dữ liệu và tính tuân thủ trong kinh doanh
 • Gian lận và hành vi gian lận và cách phòng ngừa gian lận bao gồm cả biển thủ ngân quĩ

D. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp

 • Lãnh đạo, quản lý và giám sát
 • Tuyển chọn nhân sự
 • Hành vi của các cá nhân, nhóm cá nhân trong doanh nghiệp
 • Xây dựng, phát triển và quản lý nhóm
 • Khích lệ các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
 • Đào tạo và học hỏi trong công việc
 • Đánh giá, xem xét hiệu quả làm việc của các cá nhân trong doanh nghiệp

E. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân

 • Phát huy kỹ năng hiệu quả của từng cá nhân
 • Hậu quả của quá trình làm việc không hiệu quả
 • Chương trình phát triển nhân sự và các tiêu chuẩn về năng lực làm việc
 • Các nguyên nhân của xung đột và kỹ năng giải quyết xung đột
 • Trao đổi thông tin

F. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh

 • Nguyên tắc hành vi đạo đức cơ bản
 • Vai trò của các tổ chức hành nghề trong việc nâng cao đạo đức và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong kế toán
 • Đạo luật về đạo đức trong doanh nghiệp
 • Xung đột về các giá trị đạo đức và các tình huống khó xử

Đăng ký

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»